Υπό Έκδοση

Συλογικό Έργο

Εκπαίδευση και Οικονομική Ανάπτυξη για την Αειφορία

(1η Εκδοση)

Αναλυτική Περιγραφή

Το παρόν πόνημα αποτελεί συλλογικό έργο. Στόχος των γραφόντων είναι η ανάδειξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης, υπό το πρίσμα, κυρίως, της ελληνικής πραγματικότητας. Ως βασικός μελλοντικός σκοπός αλλά και ως επίκεντρο έρευνας και ανάλυσης προβάλλεται μία σημαντική έννοια: η «αειφορία». Βασισμένοι σε διεθνείς αξιόπιστες παραμέτρους αλλά και στην ιστορική μελέτη θεμάτων αναπτυξιακού και οικονομικού ενδιαφέροντος (βιομηχανικές επαναστάσεις, μέθοδοι προσέγγισης ανθρώπινου δυναμικού, ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας), οι συγγραφείς επιδιώκουν την αποσαφήνιση του ρόλου της τριτοβάθμιας —και όχι μόνο— εκπαίδευσης στην επίτευξη μιας βιώσιμης και ανατροφοδοτούμενης οικονομικής πραγματικότητας. Εντός ερευνητικού πλαισίου παραμένουν και θέματα πιο δυσπρόσιτα: περίοδοι κρίσης όπως η πανδημία Covid-19, η αναστολή λειτουργείας των σχολείων, το φαινόμενο της μετανάστευσης πτυχιούχων, η αυτονομία των πανεπιστημίων κ.ά., χωρίς όμως να αντιμετωπίζονται ως ανυπέρβλητα τείχη αλλά ως ευκαιρίες ανάδειξης και εφαρμογής νέων πρακτικών. Εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα, καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη: πεδία αυθυπόστατα μα και αλληλένδετα, θα οδηγήσουν σε ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις τον αναγνώστη —τον φοιτητή, τον επιστήμονα, τον επαγγελματία του χώρου.