Προκήρυξη Διευθυντή/ντριας Εκδόσεων Πανεπιστημίου Πατρών''

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Προκηρύσσεται θέση “Διευθυντή/ύντριας των Εκδόσεων του Πανεπιστημίου Πατρών”, με καθεστώς σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου & υποχρέωσης έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, οι ετήσιες απολαβές θα ανέρχονται σε 18.750,00€ πλέον 24% ΦΠΑ σύνολο 23.250,00€, και διάρκεια σύμβασης 1+1 χρόνια (κατόπιν αξιολόγησης των αποτελεσμάτων μετά το πέρας του 1ου χρόνου). 

 

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 1 Ιουλίου 2022

Λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 31 Ιουλίου 2022

 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της σύμβασης: 1 Οκτωβρίου 2022.

 

Περιγραφή θέσης: Ο/η Διευθυντής/-ύντρια θα είναι υπεύθυνος/η για :

(α)τον καθορισμό της πολιτικής των Εκδόσεων

(β)την επιλογή των προς έκδοση τίτλων

(γ)το εμπορικό σκέλος

(δ) την επίβλεψη της παραγωγής των βιβλίων

 

Τυπικές προϋποθέσεις:

1. Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ (κατά προτίμηση, σε ανθρωπιστικές επιστήμες).

2. Κατελάχιστον, τριετής προϋπηρεσία σε εκδοτικό οίκο (είτε ως διευθυντής είτε ως επιμελητής, κτλ.)

3. Γνώση αγγλικών (επίπεδο C2).

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν προκύπτει πρόβλημα σύγκρουσης συμφερόντων (για παράδειγμα, να μην είναι κάτοχος εκδοτικού οίκου, να μην εργάζεται τη στιγμή της πρόσληψης σε άλλο εκδοτικό οίκο κλπ.).

 

Θα συνεκτιμηθούν τα εξής:

5. Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι σπουδών.

6. Προϋπηρεσία σε Πανεπιστημιακό εκδοτικό οίκο.

7. Γνώση άλλων γλωσσών.

 

Η επιλογή θα γίνει με κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας και συνέντευξη σε επιτροπή που θα ορίσει το ΔΣ της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών η οποία διαχειρίζεται τις Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών.